Winkelinrichting Webshop
Shopping cart
0
 • Home
 • Menu
 • My account
 • Settings

Bedrijfsgegevens

Onderneming: Design Supplier International
Eigenaar: Jos Stuyt

KvK-nummer: 09153875
BTW-identificatienummer: NL119632287B01

Vestigingsadres: Raasdorperweg 187-J, 1175KV Lijnden Nederland

 

Contact

Telefoonnummer: 06 49 68 48 93

Bereikbaar: ma t/m vr van 9:00 tot 18:00 uur
E-mailadres: info@winkelinrichtingwebshop.nl

 

Hoe kan ik een bestelling plaatsen?

 

 1. U bent aangekomen in de webwinkel winkelinrichtingwebshop.nl. De webwinkel is verdeeld in verschillende categorieën. Als u op één van de categorieën klikt, dan worden de producten getoond (vierkante blokjes met een foto van het product).
 2. Alvorens het bestelproces in te gaan is het aan te raden de rubrieken Verzendkosten, Privacy Policy en Algemene voorwaarden in de zwarte balk onderin de webwinkel te lezen.
 3. U wilt een product bestellen. Kies een Categorie en klik op het product dat u wilt bestellen. Wees er op bedacht, dat u soms van een product diverse varianten kunt bestellen.
 4. Vervolgens drukt u op de knop In winkelwagen. Als u besluit het product niet te kopen, zet u een vinkje voor het product en klikt u op de knop Verwijderen. Als u nog een product wilt gaan bestellen klikt u op de knop Verder winkelen. Als u het bestelproces wilt afronden, klikt u op de knop Volgende.
 5. Let u er overigens op dat er soms een minimum aantal producten vermeld staat voor een bestelling. Dit is om de verzendkosten in verhouding tot de bestelling te laten zijn. Als u toch besluit om een kleiner aantal te bestellen kan het zijn dat u gevraagd wordt om een extra bijdrage in de verzendkosten.
 6. U bent nu aangekomen op de Adrespagina waarop u eerst uw naam, telefoonnnummer, emailadres en een wachtwoord voor uw klantpagina invult. Daarna vult u een factuuradres en een verzendadres in. Deze kunnen verschillen! Het factuuradres wordt in de praktijk heel weinig gebruikt, omdat de factuur na een geslaagde bestelprocedure direct door de webwinkel naar het opgegeven emailadres van de klant gestuurd wordt. Er vindt in principe geen nazending per post plaats.
 7. Het gebeurt wel eens dat een klant een andere factuur dan die gegenereerd door de webwinkel vraagt, omdat men denkt dat de webwinkelfactuur niet door de Belastingdienst wordt geaccepteerd. Ook deze facturen sturen we dan per email toe. NB: Wij hechten er aan te benadrukken dat de door de webwinkel gegenereerde factuur altijd door de Belastingdienst geaccepteerd wordt.
 8. Het verzendadres is het adres waarnaar de bestelling gestuurd wordt. Eventuele afleverinstructies kunnen door de klant onder Opmerkingen worden ingevuld. Wij proberen daar zo veel mogelijk rekening mee te houden.
 9. Het vakje Ik accepteer de algemene voorwaarden dient aangeklikt te zijn, anders gaat de bestelprocedure niet verder.
 10. Vervolgens klikt u op Volgende, en komt op de pagina met het Overzicht en de Adressen. U klikt weer op Volgende, als u vastgesteld heeft dat alle informatie klopt.
 11. U bent nu op de pagina waarop u kunt kiezen welke betaalmethode u prefereert. U kunt kiezen voor Factuur en voor betalen met iDeal. Als u voor Factuur kiest, drukt u op bevestigen en is het bestelproces afgerond. Kiest u voor iDeal, dan gaat u de bankomgeving in voor de betaling.

 

Betaalmogelijkheden

 

 1. In het bestelproces van de webwinkel kunt u kiezen voor zes betaalmogelijkheden, namelijk vooruit betalen op factuur,  via PayPal, credit card, SOFORT banking, Mister Cash, of betaling via iDeal. Bij betaling op factuur zendt de webwinkel u automatisch een BTW factuur.
 2. Bij betaling via iDeal wordt u naar de bankomgeving van uw eigen bank geleid, en kunt u het factuurbedrag overmaken onder vermelding van factuurnummer.

 

Levering en uitvoering

 

 1. De bestellingen die via de webwinkel binnenkomen worden dagelijks verwerkt. De klant krijgt per omgaande een bericht van ontvangst van de bestelling, met daarin een indicatie van de levertijd. In een evtuele vakantieperiode kan het zijn dat de responstijd op een bestelling enkele dagen wordt.
 2. Er wordt naar gestreefd om elke bestelling in ieder geval binnen één week bij de klant af te leveren. In overleg met de klant kan de levertijd langer worden dan één week maar nooit langer dan 30 dagen na bestelling, soms op indicatie van de klant en soms op indicatie van de ondernemer.
 3. De producten worden verstuurd via PostNL of via een koerier, afhankelijk van de omvang van het pakket. Alle pakketten gaan weg tegen het normale (meestal het goedkoopste) tarief van de verzender.
 4. Pakketten die onbestelbaar zijn, worden door PostNL en de koerier weer meegenomen naar hun eigen depot, na achterlating van een mededeling wanneer het pakket weer wordt aangeboden of waarop vermeld staat waar de klant het pakket kan ophalen in de eigen gemeente. Afhankelijk van de bezorgende koerier, kan de klant gebeld worden om een afspraak te maken over de bezorging.
 5. In geval van het mogelijk overschrijden van de termijn van 30 dagen na bestelling, wordt contact opgenomen door de ondernemer met de klant om een goede regeling te treffen.

 

Herroepingsrecht

 

Modelformulier voor herroeping

 

Bij producten:

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
  • als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
  • als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
  • bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

 

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

 1. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

 

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

 1. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
 2. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

 

Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

 

Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
 6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
 7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:
  • de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;
  • de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.
 8. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
  • hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
  • hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
  • de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
 9. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

 

Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

 

 1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

 

Uitsluiting herroepingsrecht

 

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen
 2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
 3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
  • de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
  • de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
 4. Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van personenvervoer; 
 5. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
 6. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
 7. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 8. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
 9. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 10. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 11. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 12. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 13. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
 14. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
  • de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
  • de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

   

Klachtenprocedure

 

 1. Klachten, zowel over het product, als over onze dienstverlening, kunnen per telefoon en/of per e-mail kenbaar gemaakt worden. Telefonisch kunt u bellen (0318) 66 82 02 (bedrijf), of 06 49 68 48 93, dhr. Jos Stuyt. Telefonisch kunt u ons op werktijden altijd bereiken. Uw klacht wordt direct in behandeling genomen. Een bevestiging van uw telefonische klacht wordt u op verzoek per e-mail toegezonden. Een klacht per e-mail richt u aan info@winkelinrichtingwebshop.nl. Er wordt u direct een ontvangstbericht per e-mail gestuurd. Uw klacht wordt inhoudelijk zo snel mogelijk beoordeeld, waarna u een schriftelijke reactie krijgt per email. Deze inhoudelijke reactie ontvangt u in ieder geval binnen 14 dagen, maar zal in de meeste gevallen binnen enkele dagen gebeuren.

  De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting aan voor consumenten, die u kunt vinden op http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Wij nemen vrijwillig deel aan een geschillenbeslechtingsprocedure.

 

Garantie

 

De wettelijke garantie is van toepassing. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene is of moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten.

Filter